Linh Nga Nie kdam

Linh nga niek dam

Hoạt động năm 2017 của Trung tâm Phát triển Nông thôn Tây Nguyên

Được cập nhật bởi Admin ngày 2018-03-04

- Hợp tác với Phòng Kinh tế Tp. Buôn Ma Thuột tiếp tục thực hiện các hoạt động còn lại của đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “ Đánh giá thực trạng sản xuất, tiêu thụ và đề xuất giải pháp phát triển bền vững quả Na (Annona squamosa L) tại xã Cư Ea Buôr, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk”, đã nghiệm thu.

- Thực hiện sưu tầm  Đề tài “ Luật tục dân tộc Bâhnar”  với Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Gia Lai ( 2016-2018)

- Hợp tác với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt (Việt Nature) để đánh giá “Cơ hội phục hồi rừng tại huyện Lắk và Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk”.

-Phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp nhiệt đới (Tropenbos) tổ chức  02 cuộc hội thảo có liên quan.

-Xây dựng Đề án Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số Thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.  Tổ chức 03 cuộc hội thảo góp ý và đã được  nghiệm thu

-Phối hợp với các chuyên gia kinh tế của Công ty THHHMTV Thảo Nguyên Xanh  xây dựng Đề án Phát triển cà phê bền vững tỉnh Đắk Lắk & Đăk Nông đến năm 2020 và định hướng đến 2030.

-Tham gia Hội thảo khoa học Phát triển bền vững kinh tế Tây Nguyên với Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Có 02 tham luận

-Tham gia Hội Thảo khoa học Phát triển Kinh tế Tây Nguyên do Viện KHXH vùng TN tổ chức tại Gia Lai. Có 01 tham luận

Tham gia phản biện xây dựng đề tài khoa học Thổ cẩm các DTTS tỉnh Đăk Nông

-Tham gia xây dựng nội dung & thẩm định tham luận chuẩn bị Hội thảo 90 năm sử thi TN

- Lập đề án đăng ký thực hiện 03 đề tài :

1.“Kết nối phát triển du lịch vùng Tây Nguyên”

2.“Ký âm - Truyền dạy đánh ching cho thiếu nhi nhóm người Bâhnar Ji Lơng và Sê Đăng” ở huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

3. Sưu tầm sử thi Jrai tại huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum

-Tổ chức cho nhân viên đi thực tế Lễ hội văn hóa bản địa tại Đăk Nông, Buôn Ma Thuột

4.Kế hoạch hoạt động năm 2018:

-Tiếp tục triển khai các công việc còn lại của đề tài “ Luật tục Bâhnar” ở tỉnh Gia Lai.

- Phối hợp với thành phố Buôn Ma Thuột thực hiện từng giai đoạn Đề án  Bảo tồn văn hóa các DTTS của địa phương.

-Nếu được duyệt sẽ tổ chức thực hiện các đề tài nói trên

-Tiếp tục tìm kiếm các nguồn tài trợ và thực hiện công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ, nhất là các hoạt động nâng cao năng lực và phát triển cộng đồng, đặc biệt là nhóm dân tộc thiểu số.

 

Bình luận

Tin tức & sự kiện